Regulamin Portalu GdziePraca.pl

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.GdziePraca.pl, który jest własnością Administratora.

 • 1 Definicje
 • Administrator – Codementors sp. z o.o. , ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP 9571098528,
 • Partner Biznesowy / Partner Serwisu – Podmiot gospodarczy, który zawarł z Administratorem umowę na dostarczanie towarów i usług;
 • Serwis / Portal – Serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy usługi, znajdujący się pod adresem https://www.GdziePraca.pl
 • Użytkownik – Każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się i zaakceptuje Regulamin;
 • Regulamin – Niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, znajdujący się na stronie https://www.GdziePraca.pl
 • Portal społecznościowy – portale działający m.in. pod adresem http://www.facebook.com, http://www.linkedin.com
 • Rejestracja – procedura zakładania Konta;
 • Hasło – unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta;
 • Nadużycie – zgłoszenie złożone przez Użytkownika lub Partnera Serwisu o zachowaniu jednego z Użytkowników niezgodnym z obowiązującym prawem lub postanowieniami Regulaminu;
 • Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Administratora zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Administratora może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;
 • Oferta – Oferta pracy
 • 2 Ogólne Postanowienia
 1. Głównym celem działania Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z Partnerami Biznesowymi, w celu wzajemnej wymiany informacji, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, otrzymywania i tworzenie Ofert zamieszczanych przez Partnerów Biznesowych.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu, w tym zawartych w nim materiałów i informacji, w szczególności tekstów, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych treści, logotypów słownych i graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audiowizualnych, kompilacji materiałów, zdjęć, formularzy, stanowią własność Administratora, z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców, podlegają ochronie prawnej. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis udostępnia Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www., jak również urządzenia wielofunkcyjnego wyposażonego w aparat fotograficzny oraz system spełniający wymagania Aplikacji.
 • 3 Użytkownik oraz zasady korzystania z Serwisu
 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik w celu rozpoczęcia procesu Rejestracji zobowiązany jest do podania swojego nicka, adresu e-mail oraz hasła.
 3. Użytkownik w celu zakończenia procesu Rejestracji musi potwierdzić swoje dane poprzez wejście w link wysłany do niego na podany adres e-mail.
 4. Użytkownikowi po zakończeniu Rejestracji przypisywany jest profil
 5. Użytkownik zobowiązany jest, w toku Rejestracji, do podania prawdziwych danych, do dysponowania którymi jest uprawniony.
 6. W sytuacji, gdy Użytkownik zapomni swojego hasła do Serwisu lub je utraci, może on uzyskać hasło resetujące, za pośrednictwem którego może ustawić nowe hasło.
 7. Użytkownik może zalogować się na swoje konto za pośrednictwem konta mail lub nick.
 8. Użytkownik w toku korzystania z Portalu może udostępniać swoje Oferty na Portalach Społecznościowych. Użytkownik wyraża też zgodę na to, by inni Użytkownicy mogli udostępniać jego ofertę na Portalach Społecznościowych.
 9. Oferta stworzone przez Użytkowników pozostają w Serwisie przez okres 30 dni, po czym są dezaktywowane z Feed Ofert.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie i przetwarzanie przez Administratora danych geolokalizacyjnych na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
 11. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy kodeks cywilny.
 12. W ramach korzystania z Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania nadużyć przez innych Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 13. Administrator niezwłocznie po zgłoszeniu nadużycia usunie daną Ofertę w zależności od zasadności zgłoszenia.
 14. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, które stanowią postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu i stosuje się bezpośrednio oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
  • niedopuszczalne jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.
 15. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady etykiety oraz wszelkich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
 16. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych podmiotów oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) przez podmioty niebędące Partnerami Serwisu.
 17. Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie na własną odpowiedzialność. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do Użytkowników bądź Partnerów Serwisu notorycznie naruszających postanowienia ust. 13, 14, 15, 16.
 • 4 Zakres usług Serwisu
 1. W ramach Serwisu Użytkownik lub Partner Serwisu uprawniony jest do tworzenia Ofert.
 2. Serwis wskazuje na mapie umiejscowienie Oferty.
 3. Przy logotypie Oferty, znajdującego się na mapie, Serwis może podać informacje o adresie, numerach telefonów, adresach mail, kategorii oferty, Ofertach powiązanych, statusie Oferty, opisie Oferty, a także nazwie przedsiębiorstwa będącego wystawcą Oferty.
 4. Użytkownik przy pomocy Serwisu może skorzystać z funkcji wyszukiwania określonego typu Oferty.
 5. Użytkownik przy pomocy Oferty może skorzystać z funkcji sortowania Oferty z uwzględnieniem parametru firmy, tagów, kategorii, odległości od miejsca i daty jej zamieszczenia w Serwisie.
 6. W widoku Strony Głównej oraz Firmy, Użytkownik będzie miał dostęp do zdjęć udostępnionych przez innych Użytkowników. Po zaznaczeniu Oferty uzyska dostęp do informacji o firmie, do której przypisana jest dana Oferta.
 • 5 Prawa Autorskie
 1. Administrator informuje, że wszelkie Oferty oraz inne publikacje i teksty (dalej łącznie „Publikacje”) dostępne w Serwisie podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Ochronie o której mowa w ust. 1 powyżej podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (dalej „Utwory Administratora”). Wobec powyższego żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez zgody uprawnionego podmiotu.
 3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.
 • 6 Treści zawarte w serwisie
 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści, niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające takie treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator może je usunąć.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Ofertach oraz informacjach publikowanych w Serwisie o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator jest dystrybutorem Ofert dostępnych w ramach Serwisu, nie jest zaś ich autorem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez Użytkowników, z chwilą opublikowania w Serwisie stanowią własność Administratora. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności treści i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się nimi.
 4. Serwis zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na tych stronach.
 • 7 Treści Umieszczane w Serwisie przez Użytkowników
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanych porad i innych co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 8 Odpowiedzialność Administratora

Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 §2 Kodeksu cywilnego oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Administratora za:

 1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
 4. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Administrator podmioty,
 5. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
 6. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik,
 7. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
 8. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
 9. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 • 9 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu, a także sposobu działania Serwisu należy zgłaszać listownie na adres oddziału Serwisu: Codementors sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, bądź za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.gdziepraca.pl .
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (nick, adres poczty elektronicznej),
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności dotyczące reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 4. Administrator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Administratora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą przez Serwis w formie pisemnej lub elektronicznej.
 • 10 Postanowienia Końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
Używamy cookies, aby poprawić swoje doświadczenie na naszej stronie internetowej. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na użycie plików cookie.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Zapomniałem hasła